#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

 

Toestellen en toebehoor

De Chi-generatoren® zijn toestellen waarmee us u en anderen met Chi energie (levensenergie, orgon, prana) kunt opladen. Met de Chi-generator® kunt u uiteraard ook al uw werking op afstand met de noodzakelijke energie verzorgen, wanneer u bijvoorbeeld magisch werkt, een van de conventionele radionik toestellen (zonder ingebouwde orgon-generator®) toepast of een van onze radionikprogramma’s op uw computer wilt laten draaien.
De Chi-generatoren®: de goedkoopste modellen van de JU 99 serie, de toestellen van de LPOG serie en voor sporters en bodybuilders de Performer 2400.

AO 2000 Aqua Optimizer

orgone generator

De AO 2000 Aqua Optimizer is een Chi generator®
met dubbele werking:
reanimatie van het water en opladen van het gereanimeerde water met levensenergie (chi, orgon, prana, od)

Water, de substantie van het leven

Stelt u zich het water als een levend organisme voor. Wanneer het uit zijn natuurlijke zuivere bron opwelt is het levend. Het is een substantie van het leven, het verlevendigt! Het water in gezonde rivieren is levend totdat het de wereldzeeën bereikt welke dienovereenkomstig te zien zijn als het meest grote levende organisme van onze planeet. Op dit moment zijn ze nog als dat te zien, maar de pressie van een niet met de natuur verbonden mensheid drukt zwaar ook op dit levende organisme.
Wij weten allen dat wij tot 70 % uit water bestaan en dat wij zonder water gewoon niet kunnen leven. Alleen al om deze reden moet het water dat wij drinken de substantie van het leven zijn.
Bijgevolg moet dat wat wij aan ons lichaam geven levend water zijn, zuiver en gezond zoals een gezonde natuur ons kan schenken. Het moet verlevendigd water zijn, water dat met zoveel mogelijk levensenergie is verreikt.

Het is niet het water dat wij in onze huishoudingen verkrijgen

Vernietiging van de oertoestand van het water (doden van het water) door mishandeling en verontreiniging was een van de eerste zonden van de mensheid veroorzaakt door de civilisatie. Deze vernietiging van levend water ging gewoonlijk samen met het ontstaan van overgrote bevolkingscentra die een enorme behoefte aan water hadden die de draagkracht van het betreffende gebied ver voorbij ging. De geschiedenis bewijst dat zulke grote plaatsen altijd al een broeinest waren van de gevolgen van het onnatuurlijke, dode en besmette water. De uitwerkingen waren epidemieën zoals bijvoorbeeld cholera en tyfus.
Dus water was al in vroege tijden niet meer de substantie van het leven dat het behoorde te zijn. Destijds al probeerde men oplossingen te vinden voor deze vèrreikende problemen. Dit soort pogingen t.b.v. de probleemoplossing waren net zoals heden ten dage slechts gedeeltelijk met succes bekroond. In sommige gevallen ging de situatie achteruit. Wij kennen tegenwoordig talrijke culturen die als gevolg van het misbruik van hun water ten onder zijn gegaan.

Wat wij als "water" krijgen aangeboden

Verontreiniging van het water, mishandeling en daaruit resulterende doding van het leven in het water is heden ten dage vèrreikender dan ooit tevoren. Wat in vroegere tijden plaatselijke problemen veroorzaakte is in onze dagen een gevaar dat de hele planeet dreigt te vernietigen want zonder levend water is er geen leven.
De resultaten van de onverantwoordelijke waterhuishouding in onze rivieren zijn duidelijk te zien: vissen uit zulke rivieren tonen meer en meer symptomen van ziekten, o.a. kankergezwellen, en sommige rivieren zijn biologisch dood. Vele rivieren lijken geen andere functie meer te hebben dan open afvoerleidingen te zijn voor industrie en landbouw. Daarmede is het meeste water voor het bereiden van „drinkwater“ nagenoeg niet meer te gebruiken, het is zo goed als ondrinkbaar, in vele gevallen zelfs gevaarlijk. Het is biologisch dood.
Alsof dat nog niet genoeg ware komen er verder nog belangrijke feiten bij die een bijdrage leveren om het water nog meer te doen verslechteren. In desbetreffende kringen is voldoende bekend dat water een informatiedrager is. Deze eigenschap van het water was op zich al sinds onheuglijke tijden bekend en ze wird vaak gebruikt voor positieve bedoelingen. Denk eens aan het weiwater in kerken en de methoden van de homoepathie. Heden ten dage weten wij dat deze eigenschap - informatiedrager te zijn – voor alle materie geldt. Ze berust op de eigenschappen van de levensenergie, de negatieve entropie en de daaruit resulterende strukturaalverbindingen. Water is in dit opzicht een veel betere informatiedrager dan alle andere substanties. De reden hiervoor is dat het water makkelijk levensenergie kan opnemen en vasthouden.
De nadelen van deze informatiedragende eigenschap van het water ten gevolge van de verkeerde waterhuishouding van onze tijd blijken als volgt:
De informaties van de chemische schadelijke stoffen blijven in het water verder bestaan, zelfs na de meest zorgvuldige reiniging, filtrering, distillatie enz.
Eveneens blijven de schadelijke informaties van de elektrosmog in het water bestaan, al is de verwijdering van de grove schadelijke stoffen met de grootste zorgvuldigheid gebeurd. Hetzelfde geldt voor alle andere methoden waarmee het water biologisch wordt gedood.

De informatiedragende eigenschap van het water

Zoals reeds eerder vermeld kunnen we de eigenschap van het water als informatiedrager tot ons voordeel benutten. Ze maakt het mogelijk voor ons om de schadelijke informaties uit het water te verwijderen en het water met positieve informaties te doen herleven.

 

Proefnemingen om het probleem „water“ op te lossen

Leidingwater

In de meeste watervoorzieningssystemen zijn chemische, bacteriële enz. verontreinigingen in een zulke omvang aanwezig dat een industriële verwerking van het leidingwater absoluut noodzakelijk is. Met deze verwerkingsmethoden worden de ergste schadelijke stoffen verwijderd en de bacteriën gedood, meestal door toevoeging van chloorproducten. Ook nadat deze verwerking heeft plaats gevonden blijven vele schadelijke stoffen, zoals b.v. zware metalen, in het water achter die dan echter op grond van hun hoeveelheid door de desbetreffende instanties als “onschadelijk” worden aangeduid. Bovendien vernietigt de druk in de waterleidingen reeds na 50 meter de kristallijne struktuur van het water. Dat betekent dat het leidingwater dus niet alleen verontreinigd en drager van schadelijke informaties, maar ook biologisch dood is. Er blijft derhalve absoluut niets over van de bedoeling van het water als levenssubstantie.
Is het drinkbaar? Leidingwater heeft bijna niets te maken met levend, natuurlijk water zoals we dat kunnen verkrijgen uit een zuivere en gezonde bron. Vraag aan de vele mensen die drinkwater in flessen kopen wat ze van leidingswater vinden! De meeste mensen weten dat er qua leidingswater veel is dat niet behoort te zijn.

Een verdere stap: verwijdering van de zware metalen en chemicaliën uit het leidingwater

De volgende proefneming: verbetering van het verwerkte water

De problemen met het leidingwater resulteerden uiteraard in het verder filtreren en andere meest uiteenlopende „voortreffelijke oplossingen“. Zware metalen en chloor kunnen door nogal eenvoudige filters verwijdert worden, maar het gehalte aan fluor (in landen waar toevoeging van fluor toegelaten en gebruikelijk is) blijft in het water. Hieruit vloeiden weer velerlei proefnemingen m.b.t. probleemoplossing voort. Het uiterst gefiltreerde of gedistilleerde water bevat nauwelijks nog mineralen en spoorelementen. Alom bekend zijn methoden waarbij spoorelementen aan het water worden toegevoegd. Er wordt ook „geozoniseerd“ - d.w.z. er wordt ozon toegevoegd, er wordt gealkaliseerd – b.v. door toevoegen van einige milligram spijssoda of chloorbleekmiddel enz.
Het op deze manier gezuiverde en in vele gevallen uiterst gereinigde en verder verwerkte water is geenszins levend water. Het is nog steeds dood. Nog erger is dat door deze manier van verwerking de schadelijke informaties van elektrosmog en de verontreinigingsfactoren, waaraan het water zo intensief was bloot gesteld, gewoon niet kunnen worden weg getoverd. Ze zijn nog steeds een essentieel feit, nadelig aan het in de winkel verkrijgbare „superwater“. Aan de test die u in het kort zult uitvoeren kunt u dan het genoemde feit zelf zoals volgt vaststellen: het gewoonlijke commercieel verkrijgbare water heeft de fijne smaak van levend water gewoonweg niet, ook dan niet wanneer er “elektrolyten” (sporen van mineraalzouten) en “ionen” (hetzelfde) aan worden toegevoegd.

De volgende stappen: verwijdering van de schadelijke informaties en de activering van het water

Gelijktijdig met de eigenlijke verlevendiging van het water is het absoluut noodzakelijk dat de schadelijke informaties worden verwijderd die zich in de loop van de tijd op grond van de veelvoudige verontreinigingen en de verkeerde gebruiken hebben aangehecht. De karakteristiek van het water als zijnde een eersterangs informatiedrager komt ons hier uiteraard te pas.
De AO 2000 is zo geconstrueerd dat hij de schadelijke informaties binnen seconden gaat verwijderen. Het water wordt dan in zijn fijnstoffelijke oertoestand terug gebracht. Daarna volgt de eigenlijke verlevendiging van het water, d.w.z. het wordt op capaciteit verrijkt met levensenergie. Het resultaat van dat proces is water zoals het behoort te zijn – een van energie en gezondheid blakend deel van een globaal organisme dat de hele planeet omvat, water dat vol zit met energie en bovendien “naar meer smaakt”.

De AO 2000 Aqua Optimizer™ is de optimale combinatie van de meest werkzame methoden van de waterverlevendiging.
Wanneer water dat vroeger gezuiverd of op andere manier drinkbaar gemaakt is met de AO 2000 wordt behandeld, dan gebeurt het volgende:

de schadelijke informaties worden verwijderd
het water verkrijgt de oorspronkelijke informatie, d.w.z. het wordt weer in zijn fijnstoffelijk-energetische oertoestand terug gebracht
het wordt op capaciteit met levensenergie opgeladen.

Alleen wanneer deze drie principes worden gevolgd kan men spreken van verlevendigd water. Alles andere is tweederangs.

VERLEVENDIGD WATER, WATER DAT WERD VERRIJKT MET LEVENSENERGIE:

blijft veel langer vers als resultaat van de correcte microbiologische informatie
heeft een uitstekende smaak „naar meer“
voelt zachter aan
geeft u een sterk gevoel van energie
geeft aan voedsel en dranken die u ermee energetiseert een betere smaak en alles blijft langer vers resp. fris
bevordert de groei van de planten: sterkere groei, grotere bloei en groter fruit met betere smaak
kan wasmiddel besparen
uitstekend voor dieren; vooral katten blijken een gewoonweg magische aantrekking tot verlevendigd water te hebben

De AO 2000 is heel eenvoudig te gebruiken: zet een fles of een glas met water van uw keuze gedurende enige minuten er op neer. Dan gunt u zich het genot van het verlevendigde water. Vergelijkt u het met niet geactiveerd water. U proeft het verschil.

Gratis en vrijblijvende demo: Wij verlevendigen water op afstand!

Een grootse of gecompliceerde theorie is overbodig wanneer u heel eenvoudig de beslissing aan uw smaakzin over laat!
Dus: water gereed zetten, opbellen en testen.
Karl Hans Welz

Directe ervaring betekent meer dan duizend woorden!
Het experiment is heel eenvoudig uit te voeren. U kunt de voortreffelijke smaak van verlevendigd water op deze manier ook zonder toestel ervaren. Het algemene welzijn dat u na deze eenvoudige proefneming zult ondervinden spreekt voor zich zelf. Deze interessante overdracht op afstand wordt mogelijk gemaakt door strukturaalverbindingen die deze test net als 1-2-3 vergemakkelijken.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness